Algemene Voorwaarden Cinetree

 

 

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Dag: kalenderdag;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Cinetree B.V. (handelend onder de naam ‘Cinetree’);

Eerste Hugo de Grootstraat 1-1, 1052 KK Amsterdam

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 60391707

Btw-identificatienummer: 853890195B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

 • De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 • De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 • De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 • De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 • Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 • Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 • De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 • De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 • Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 • Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 • De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 • De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 • Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 • De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  • de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  • de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 • De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  • hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  • hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  • de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 • Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 • Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 • De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 • De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 • Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 • Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 • Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 • Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 • Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 • Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 • De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 11 - De prijs

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 • De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 • Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 • Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 • De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 • Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 • De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 • In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 • Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 • Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 15 - Betaling

 • Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 • Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 • De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 • Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 16 - Klachtenregeling

 • De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 17 - Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Aanvullende Voorwaarden

versie 2014.1  geldend vanaf 19 september 2014

 

Bij het van toepassing worden van de bovenstaande Algemene Voorwaarden heeft ondernemer gebruik gemaakt van de in artikel 18 van de Algemene Voorwaarden bedoelde mogelijkheid om aanvullende bepalingen op te nemen. Waar door Cinetree wordt verwezen naar 'Algemene Voorwaarden' wordt bedoeld: de bovenstaande Algemene Voorwaarden tezamen met de hierna weergegeven Aanvullende Voorwaarden.

 

Artikel 1 - Herroepingsrecht niet van toepassing

Het herroepingsrecht als beschreven in artikel 6 van de Algemene Voorwaarden zal niet van toepassing zijn nu de diensten waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben (te weten: video-on-demand diensten waarbij de huurperiode onmiddellijk na het voltooien van de betaling aanvangt) zijn aan te merken als diensten als bedoeld in artikel 10 lid 13 van deze Algemene Voorwaarden..

 

Artikel 2 - Regels voor het Cinetree abonnement

 • Het Cinetree abonnement (hierna: “het abonnement”) kan vanaf 19 september op elke dag van het jaar worden afgenomen en gestart. Het abonnement is af te nemen op jaarbasis en na lancering op maandbasis (voor een afwijkende prijs). Het abonnement loopt voor respectievelijk een periode van een jaar (365 dagen) en een maand (31 dagen) en wordt steeds na afloop van de abonnementsperiode automatisch verlengd. Op elk moment kan het abonnement via de website van Cinetree worden opgezegd waarbij de opzegging ingaat na afloop van de lopende abonnementsperiode. Na opzegging kan tot het einde van de resterende abonnementsperiode gebruik worden gemaakt van het abonnement;
 • Het abonnement is bestemd voor consumenten voor gebruik binnen huiselijke kring en voor werknemers van een bedrijf of instelling voor uitsluitend individueel gebruik ten behoeve van interne bedrijfsdoeleinden. Ander gebruik van het abonnement zoals (groeps)gebruik in of door scholen, musea, bibliotheken, ziekenhuizen, bedrijven en olieplatforms is niet toegestaan en onrechtmatig;
 • Het is niet toegestaan om de inloggegevens die horen bij de account waarop een abonnement is afgesloten aan anderen dan de persoon of werknemer op wiens naam de account is gesteld ter beschikking te stellen;
 • Het gebruik van het abonnement is in beginsel onbeperkt. Indien het gebruik op een account echter excessief afwijkt van het gemiddelde gebruik door een consument van het  abonnement, zal Cinetree de betreffende gebruiker vragen zijn/haar gebruik te matigen. Indien de betreffende gebruiker zijn/haar gebruik vervolgens niet aanpast zodat het excessieve gebruik voortduurt, heeft Cinetree het recht het abonnement van die gebruiker onmiddellijk dan wel na afloop van de lopende abonnementsperiode te beëindigen;
 • Bij automatische verlenging van het abonnement wordt het verschuldigde abonnementsbedrag automatisch geïncasseerd. Bij het afsluiten van het abonnement wordt het eerste abonnementsbedrag afgerekend door middel van een reguliere iDeal of online creditcard transactie. Met deze eerste transactie wordt door de gebruiker toestemming gegeven aan Cinetree om de volgende abonnementsbedragen automatisch af te schrijven indien en zolang het abonnement wordt verlengd. De automatische incasso stopt onmiddellijk nadat het abonnement door de gebruiker is opgezegd.

 

Artikel 3 - Regels voor gebruik van het Cinetree archief

 • Afname van het abonnement geeft toegang tot het Cinetree archief, waarin video’s die door Cinetree binnen het abonnement zijn aangeboden, maar niet langer binnen het abonnement beschikbaar zijn, voor een additionele prijs aangeschaft kunnen worden.
 • Cinetree stelt alles in het werk om te zorgen dat alle video’s die binnen het abonnement zijn aangeboden worden opgenomen in het archief. Niettemin kan het voorkomen dat bepaalde video’s, vanwege de bezwaren die rechthebbenden hebben geuit, niet in het archief kunnen worden opgenomen.

 

Artikel 4 - Privacy Verklaring en Gebruik Cookies

 • In de Privacy Verklaring van Cinetree is aangegeven hoe Cinetree met persoonsgegevens van gebruikers omgaat. De Privacy Verklaring is van toepassing op elk gebruik van de diensten van Cinetree door consumenten en maakt deel uit van de Algemene Voorwaarden. De Privacy Verklaring en de Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de geldende wettelijke regelen, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.
 • Cinetree plaatst cookies als bedoeld in artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet op de randapparatuur van de gebruiker van de diensten van Cinetree. Cinetree plaatst deze cookies met als uitsluitend doel de door de gebruiker gevraagde diensten van Cinetree te leveren terwijl het plaatsen en het gebruik door Cinetree van de cookies daarvoor strikt noodzakelijk is. Cinetree acht het gebruik van cookies ten behoeve van webanalytics voor uitsluitend eigen doeleinden strikt noodzakelijk voor het leveren van haar diensten. De door Cinetree geplaatste cookies slaan geen persoonsgegevens van gebruikers op en zijn niet toegankelijk voor derde partijen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIVACY VERKLARING

versie 2014.1  geldend vanaf 19 september 2014

 

Inleiding

 

Uw privacy is voor Cinetree B.V. (handelend onder de naam ‘Cinetree’ en hierna aangeduid als ‘Cinetree’) van groot belang. Persoonlijke gegevens van consumenten, relaties en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Cinetree houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en overige privacy regelgeving stellen. In deze Privacy Verklaring is uiteengezet hoe Cinetree met persoonsgegevens omgaat en waarvoor deze worden gebruikt.

 

Cinetree

 

Cinetree is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60391707. Cinetree is een initiatief van Hanna Verboom en is een online platform voor films en documentaires met een grote maatschappelijke relevantie. Cinetree cureert bestaande content, maakt een sortering in het wereldwijde filmaanbod met belangrijke thema’s en verhalen die raken. Deze content wordt via de website van Cinetree aangeboden aan het publiek. Daarbij is het de bedoeling om de volledige revenuen uit verkoop van views aan te wenden om films en documentaires met verhalen die verteld moeten worden te produceren.

 

College Bescherming Persoonsgegevens

 

Cinetree is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Cinetree (CineTree B.V.) is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens  (www.cbpweb.nl).

 

Doel

 

Cinetree heeft zich ten doel gesteld om een keurmerk te worden voor content met een hoge maatschappelijke relevantie en die rol ook via andere kanalen te vervullen. Via de video-on-demand diensten van Cinetree kunnen Nederlandse consumenten en bedrijven op het apparaat van hun keuze (TV, PC, tablet of mobiele telefoon) en op het moment waarop zij daar behoefte aan hebben in hoge kwaliteit speelfilms en beeldmateriaal bekijken. Bovendien zal Cinetree al in het eerste jaar de volledige baten uit de verkoop van abonnementen aanwenden om nieuwe content te produceren. Het publiek wordt, middels een blog meegenomen in dit proces. Hierbij zal samengewerkt worden met bestaande productiehuizen.

 

Persoonsgegevens

 

Om deze diensten te kunnen leveren verwerkt Cinetree persoonsgegevens en legt zij persoonsgegevens vast. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld geregistreerd wanneer een consument via Cinetree een video wenst te bekijken of anderszins gebruikt maakt van de diensten van Cinetree. Onder andere de volgende persoonsgegevens kunnen door Cinetree worden verzameld en verwerkt:

 

 • e-mailadres
 • voor- en achternaam
 • postadres
 • woonplaats
 • telefoonnummer
 • geboortedatum
 • gegevens over transacties en betalingen
 • afgenomen producten en/of diensten
 • opgegeven interesses
 • IP-adres

 

Cinetree verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

 

Doeleinden

 

Persoonsgegevens kunnen door Cinetree worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van de overeenkomst en/of het leveren van de dienst
 • verbetering van de dienstverlening van Cinetree
 • informeren over relevante producten en diensten en nieuwe aanbiedingen van Cinetree en van zorgvuldig door Cinetree geselecteerde derden
 • financiële administratie en de uitvoering van eventuele accountant controles
 • beveiligen van de website van Cinetree en het opstellen van webstatistieken
 • voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen en beslechting van eventuele geschillen

 

Derdenverstrekking

 

Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen in principe nooit door Cinetree aan derden worden verstrekt, tenzij:

 • daarvoor vooraf toestemming is verleend
 • Cinetree daartoe in het kader van de uitvoering van een wettelijk voorschrift verplicht is
 • Cinetree daartoe in het kader van een gerechtelijke procedure genoodzaakt is

 

Uitbesteding gegevensverwerking aan derden binnen de EU

 

Cinetree zal in het kader van haar bedrijfsvoering onderdelen van de gegevensverwerking uitbesteden aan een derden. Deze derden mogen de persoonsgegevens uiteraard niet gebruiken voor eigen doeleinden. Nederlandse wetgeving en regelgeving van de Europese Unie inzake passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking zijn onverkort van toepassing op de verwerking door derden van de persoonsgegevens.

 

Bedrijfsoverdracht

 

Indien Cinetree, onderdelen van Cinetree of activa van Cinetree worden overgedragen aan een derde kunnen persoonsgegevens aan die derde worden overgedragen. Mocht daarvan sprake zijn, dan zal Cinetree daarvan vooraf berichten, waarbij de gelegenheid wordt geboden tegen een dergelijke overdracht van persoonsgegevens bezwaar te maken. De verkrijgende partij zal persoonsgegevens verwerken volgens dezelfde doeleinden als hierboven omschreven. Indien de verkrijgende partij andere doeleinden heeft voor de verwerking van persoonsgegevens, dan zal Cinetree, indien nodig, met de verkrijgende partij contractueel vastleggen dat deze alleen persoonsgegevens mag verwerken voor doeleinden die vooraf uitdrukkelijk door Cinetree zijn goedgekeurd.

 

Gebruik postadres

 

Cinetree mag het opgegeven postadres in beginsel gebruiken voor het versturen van geadresseerde reclame. Dit geldt ook in geval van een nee/nee of ja/nee sticker. Via CineTree B.V., Herengracht 420, 1017 BZ Amsterdam of via  [email protected] kunt u zich verzetten tegen het ontvangen van geadresseerde reclame via de post.

 

Gebruik e-mailadres

 

Indien er in het kader van de koop en afname van een product of dienst van Cinetree een e-mailadres is opgegeven, dan mag dit e-mailadres worden gebruikt voor het overbrengen van elektronische communicatie met commerciële, ideële of charitatieve doeleinden met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten van Cinetree, tenzij hiertegen uitdrukkelijk bezwaar is gemaakt. Indien Cinetree e-mailadressen heeft verkregen om een andere reden dan in het kader van de koop en afname van een product of dienst van Cinetree, dan zullen betreffende e-mailadressen uitsluitend met uitdrukkelijke toestemming voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden worden gebruikt.

 

Cinetree zal bij iedere overgebrachte elektronische communicatie – al dan niet via e-mail - de mogelijkheid bieden zich gemakkelijk en kosteloos te verzetten tegen het verdere gebruik van het e-mailadres ten behoeve van commerciële, ideële of charitatieve doeleinden. Iedere elektronische communicatie zal een hyperlink bevatten waarmee de consument zich kan afmelden.

 

Gebruik telefoonnummer

 

Cinetree mag een opgegeven telefoonnummer in beginsel gebruiken voor telemarketingdoeleinden. In geval van consumenten in de zin van de Telecommunicatiewet die (nog) geen klant zijn van Cinetree, zal altijd vooraf worden ontdubbeld met het bel-me-niet-register. Gegevens van diegenen die niet in het bel-me-niet-register zijn ingeschreven en die geen consumenten in de zin van de Telecommunicatiewet zijn, kunnen voor telemarketingdoeleinden worden gebruikt. Cinetree mag telefoonnummers die zij in het kader van de verkoop van een product of dienst of in het kader van een schenking aan een ideële of charitatieve organisatie heeft verkregen gebruiken voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten van Cinetree, ongeacht of betreffende gegevens van bestaande klanten zijn opgenomen in het bel-me-niet-register.

 

In ieder telemarketinggesprek zal de mogelijkheid worden geboden zich te verzetten tegen telemarketing en zal eveneens worden gewezen op het bel-me-niet-register en de mogelijkheid daarin te worden opgenomen.

 

Afmelden

 

Deelname aan Cinetree kan op ieder gewenst moment, zonder opgaaf van redenen, beëindigd worden. U kunt zich uitschrijven via onze website www.cinetree.nl. Indien u geen prijs meer stelt op informatie via post, email en/of telefoon over (nieuwe) producten en diensten van Cinetree dan kunt u dit via [email protected] aangeven. Uw afmelding wordt dan zo spoedig mogelijk door Cinetree verwerkt, waarbij het kan voorkomen dat u in de tijd daartussen nog enkele berichten van Cinetree ontvangt.

 

Beveiliging

 

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. De infrastructuur en software van Cinetree is zo beveiligd dat anderen geen toegang kunnen krijgen tot uw persoonsgegevens.

 

Inzage en correctie

 

De persoonsgegevens waarover Cinetree beschikt kunnen altijd opgevraagd worden en op verzoek worden gewijzigd of aangepast. Verzoeken tot inzage of correctie van persoonsgegevens kunnen worden gericht tot Cinetree, [email protected]

 

Gebruik van cookies

 

Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden geplaatst wanneer u bijvoorbeeld de website van Cinetree bezoekt en zich registreert of inlogt. Uw gebruikersnaam kan via een cookie worden bewaard zodat u deze niet steeds opnieuw hoeft in te vullen. Cookies nemen zeer geringe ruimte in en zijn niet schadelijk en kunnen geen virussen op uw computer installeren of bestanden beschadigen. Daarnaast zijn cookies gemakkelijk te verwijderen. Cinetree verwijst naar hetgeen in artikel 4 van de Aanvullende Voorwaarden van Cinetree over het gebruik van cookies door Cinetree is bepaald.

 

Wijzigingen

 

Cinetree kan deze Privacy Verklaring van tijd tot tijd aanpassen. Wij raden u daarom aan deze Privacy Verklaring regelmatig te bekijken en te controleren.

 

Contact

 

Bij vragen of wijzigingen van uw persoonsgegevens kunt u een email sturen naar [email protected]

Cinetree
in de media