Algemene voorwaarden

 1. Definities
  1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
   1. Cinetree: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Cinetree B.V. gevestigd aan de Nieuwe Keizersgracht 1A te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 60391707;
   2. klant: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en die een overeenkomst met Cinetree is aangegaan dan wel de natuurlijke persoon aan wie de klant een giftbox of een giftcard heeft gegeven en die gebruik maakt van de dienst;
   3. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Cinetree;
   4. duurovereenkomst: de overeenkomst die voor een bepaalde periode met de klant is aangegaan;
   5. dienst: de diensten welke online via de website worden aangeboden door Cinetree en waarvan de klant gebruik kan maken;
   6. website: de website https://cinetree.nl die door Cinetree wordt beheerd;
   7. film: de film, documentaire of enige andere video die via de website gekeken kan worden.
 2. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Cinetree, op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Cinetree en de klant en op elk gebruik van de dienst.
  2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
  3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval heeft Cinetree het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor de klant niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.
  4. Indien Cinetree niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Cinetree in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
  5. Cinetree heeft het recht gedurende de overeenkomst deze algemene voorwaarden te wijzigen. De klant wordt via de e-mail dan wel via de website van de gewijzigde algemene voorwaarden en van de datum van inwerkingtreding in kennis gesteld. Indien de klant na wijziging van deze algemene voorwaarden gebruik blijft maken van de diensten, dan wordt de klant geacht te hebben ingestemd met de wijziging. Betreft de wijziging een ingrijpende wijziging ten nadele van de klant, dan heeft de klant het recht de overeenkomst tussentijds op te zeggen tegen de dag waarop de nieuwe algemene voorwaarden in werking treden. Geringe wijzigingen of wijzigingen in de algemene voorwaarden die niet ten nadele van de klant zijn, geven de klant niet het recht de overeenkomst kosteloos tussentijds op te zeggen.
 3. Het aanbod
  1. Het aanbod van Cinetree is vrijblijvend.
  2. Genoemde (abonnements)prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
  3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.
  4. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Cinetree niet.
  5. Vermelde prijzen zijn inclusief btw.
 4. Totstandkoming van de overeenkomst
  1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant zich via de website heeft geregistreerd dan wel nadat de klant via de e-mail akkoord is gegaan met het aanbod van Cinetree.
  2. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
  3. Bij de totstandkoming van de overeenkomst worden aansluitkosten aan de klant in rekening gebracht, tenzij anders is vermeld. De hoogte van deze aansluitkosten wordt voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant kenbaar gemaakt.
  4. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Cinetree de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. Indien de klant geen bevestigingse-mail van Cinetree heeft ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met Cinetree.
  5. Zolang de klant geen bevestigingse-mail heeft ontvangen, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
  6. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Cinetree passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Cinetree daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. Herroepingsrecht
  1. De klant heeft het recht de duurovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd die middels de website tot stand is gekomen binnen 14 dagen na het tot stand komen van de duurovereenkomst te ontbinden.
  2. Indien de klant aan Cinetree kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Cinetree na ontvangst van deze melding de klant een ontvangstbevestiging.
  3. Gedurende de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 5.1 worden voor het gebruik van de dienst geen kosten aan de klant in rekening gebracht.
 6. Uitzondering op het herroepingsrecht
  1. Indien de klant eenmalig een film heeft gehuurd, dan kan de klant geen beroep doen op zijn herroepingsrecht.
  2. De duurovereenkomst voor een bepaalde tijd komt via de e-mail tot stand, derhalve is er geen sprake van een “georganiseerd systeem voor verkoop en dienstverlening”, valt deze duurovereenkomst niet onder de definitie “overeenkomst op afstand” in de zin van artikel 6:230g lid 1 sub e Burgerlijk Wetboek en is het herroepingsrecht niet van toepassing.
 7. Prijswijziging
  1. Cinetree heeft het recht zijn prijzen jaarlijks aan te passen. De klant wordt minimaal 2 maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding via de e-mail van de prijswijziging en van de datum waarop de prijswijziging in werking treedt in kennis gesteld.
 8. Nakoming overeenkomst
  1. Cinetree staat ervoor in dat de diensten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties.
  2. Films kunnen gestreamd worden en kunnen niet gedownload worden.
 9. Duur en opzegging
  1. Het abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
  2. De klant kan het abonnement voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging kan via zijn account op de website of via de opzegpagina.
  3. De klant ontvangt van Cinetree altijd een bevestiging dat de opzegging is ontvangen en verwerkt. Indien de klant geen bevestigingse-mail van Cinetree heeft ontvangen, is het abonnement niet correct opgezegd en dient de klant contact op te nemen met Cinetree.
  4. Cinetree kan het abonnement voor onbepaalde tijd opzeggen. Een dergelijke opzegging geschiedt via de e-mail en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
  5. De overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd.
  6. De overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd eindigt na het verstrijken van de looptijd en wordt niet automatisch verlengd.
 10. Betaling
  1. Betaling van een abonnement voor onbepaalde tijd geschiedt maandelijks vooraf middels automatische incasso waarvoor de klant een machtiging verleent.
  2. Betaling voor het bestellen van één film kan middels:
   1. iDEAL; of
   2. creditcard.
  3. De overeenkomst die is aangegaan voor een bepaalde tijd, zoals afname van giftbox of giftcard, dient middels bankoverschrijving betaald te worden. In een dergelijk geval maakt Cinetree een aanvang met de uitvoering van de overeenkomst nadat Cinetree de betaling van de klant heeft ontvangen.
 11. Klachten
  1. Klachten over de dienst kunnen worden gemeld bij:

   Cinetree BV
   Adres: Nieuwe Keizersgracht 1A
   Postcode/plaats: 1018 DR Amsterdam
   e-mailadres: info@cinetree.nl

  2. Klachten worden door Cinetree binnen 14 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 14 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

 12. Verplichtingen van de klant
  1. De dienst mag enkel gebruikt worden binnen de huiselijke kring. Ander gebruik van de dienst, zoals (groeps)gebruik in of door scholen, musea, bibliotheken, ziekenhuizen, bedrijven en olieplatforms of overige openbare vertoningen, is niet toegestaan. De dienst mag niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden.
  2. Om gebruik te kunnen maken van de dienst dient de klant te beschikken over computerapparatuur met een goedwerkende internetverbinding. De klant is zelf verantwoordelijk voor de kosten van de internetverbinding.
 13. Account en inlogcodes
  1. De klant dient een gebruikersnaam en een wachtwoord aan te maken, hiermee kan hij inloggen op de website. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn strikt privé en vertrouwelijk.
  2. Het account is persoonlijk en niet overdraagbaar.
  3. Het is niet toegestaan om de inloggegevens aan derden ter beschikking te stellen.
 14. Blokkering van account
  1. De klant erkent dat Cinetree het recht heeft het account van de klant te blokkeren indien de klant misbruik maakt van de dienst of van de website.
  2. Indien de klant zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, algemene voorwaarden of wet- en regelgeving niet nakomt, dan heeft Cinetree het recht de overeenkomst te ontbinden en het account te blokkeren.
  3. Indien het account van de klant wordt geblokkeerd, dan wordt de klant daarvan via de e-mail in kennis gesteld. Eventuele reeds betaalde abonnementsgelden worden niet gerestitueerd.
 15. Archief
  1. De duurovereenkomst geeft toegang tot het Cinetree archief, waarin films die door Cinetree binnen het abonnement in het verleden zijn aangeboden, maar niet langer binnen het abonnement beschikbaar zijn, voor een additionele prijs aangeschaft kunnen worden. Films uit het Cinetree archief kunnen ook eenmalig worden afgenomen indien de klant geen duurovereenkomst met Cinetree is aangegaan.
  2. Cinetree stelt alles in het werk om te zorgen dat alle films die binnen het abonnement in het verleden zijn aangeboden worden opgenomen in het archief. Niettemin kan het voorkomen dat bepaalde films, vanwege de bezwaren die rechthebbenden hebben geuit, niet in het archief kunnen worden opgenomen.
 16. Intellectuele eigendomsrechten
  1. De klant dient de intellectuele eigendomsrechten van Cinetree en die rusten op de films te allen tijde te respecteren.
  2. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan films te verveelvoudigen, te distribueren of op enige andere wijze (commercieel) te exploiteren.
 17. Aansprakelijkheid en verjaring
  1. Aan de kwaliteit van de diensten wordt veel aandacht besteed. Cinetree kan echter niet instaan voor de continue beschikbaarheid van zijn diensten.
  2. Cinetree is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Cinetree is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  3. Cinetree streeft ernaar de diensten 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer voor onderhoudswerken, updating en/of om enig andere technische reden.
  4. Cinetree is niet aansprakelijk voor de schade die de klant heeft geleden ten gevolge van de onderbrekingen verwoord in lid 3 van dit artikel, tenzij de onderbreking door toedoen van Cinetree onredelijk lang is. In dat geval is het schadebedrag dat Cinetree per maand dient te vergoeden nimmer hoger dan 1 maand abonnementskosten.
  5. Cinetree kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van de door de klant toegepaste inlogcodes. Cinetree kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van de klant.
  6. Indien Cinetree aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Cinetree beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot de abonnementskosten die voor één maand aan de klant in rekening zijn gebracht. Heeft de aansprakelijkheid betrekking op een film die eenmalig door de klant is afgenomen, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de prijs van die film.
 18. Overmacht
  1. Cinetree is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het leveren van de diensten indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, wijzigingen in wet- en/of regelgeving, stroomstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, bedrijfsstoring, alsmede iedere andere situatie waarop Cinetree geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op overeenkomsten tussen Cinetree en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Cinetree is gelegen. De klant heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Cinetree schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Privacy beleid

 1. Definities
  1. In dit privacy beleid worden de volgende definities gebruikt:
   1. cinetree: de gebruiker van dit privacy beleid: Cinetree B.V. gevestigd aan de Nieuwe Keizersgracht 1A te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 60391707;
   2. betrokkene: de klant die een overeenkomst is aangegaan met Cinetree, de natuurlijke persoon aan wie de klant een giftbox of giftcard heeft gegeven of de natuurlijke persoon die de website bezoekt;
   3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Cinetree en de betrokkene;
   4. website: de website https://cinetree.nl die door Cinetree wordt beheerd;
   5. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.
 2. Algemeen
  1. In dit privacy beleid is aangegeven hoe Cinetree met persoonsgegevens omgaat. Cinetree houdt zich aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming en overige privacyregelgeving stellen. Cinetree gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.
  2. De verwerkingsverantwoordelijke is Cinetree BV, zie artikel 12.1 voor de contactgegevens.
 3. Persoonsgegevens
  1. Cinetree verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens via de website aan Cinetree heeft verstrekt, via de website of via de e-mail een overeenkomst is aangegaan met Cinetree of telefonisch of via de e-mail contact heeft opgenomen met Cinetree.

  2. Cinetree verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

   1. voor- en achternaam;
   2. e-mailadres;
   3. telefoonnummer;
   4. woonadres;
   5. bankrekeningnummer.

   Welke persoonsgegevens door Cinetree worden verwerkt hangt ervan af wat voor een soort overeenkomst de betrokkende met Cinetree is aangegaan.

  3. Cinetree verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van betrokkenen.

  4. Cinetree heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van betrokkenen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van een ouder of voogd. Cinetree kan echter niet controleren of een betrokkene ouder dan 16 jaar is. Cinetree raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als de betrokkene ervan overtuigd is dat Cinetree zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een betrokkene jonger dan 16 jaar, dan dient de betrokkene contact op te nemen met Cinetree middels de contactgegevens opgenomen in artikel 12.1 en dan zal Cinetree de verwerking beëindigen en de persoonsgegevens verwijderen.

 4. Grondslag en doeleinden van de verwerking
  1. De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst of, op verzoek van de betrokkene, het nemen van precontractuele maatregelen.
  2. Cinetree verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
   1. het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking en/of klacht van de betrokkene;
   2. het tot stand komen van de overeenkomst;
   3. om voor de betrokkene een account aan te maken op de website en het in stand houden van het account;
   4. om de code via de post op te sturen naar het door de betrokkene opgegeven adres indien een overeenkomst voor een bepaalde tijd wordt aangegaan, bijvoorbeeld bij een giftbox of giftcard;
   5. om gewonnen bioskaarten op te sturen naar het adres van de betrokkene;
   6. om de betaling uit te kunnen (laten) voeren;
   7. om te voldoen aan administratieve plichten;
   8. om de betrokkene, indien hij daarvoor toestemming heeft verleend, een nieuwsbrief te sturen met filmtips, zie ook artikel 5 en 6;
   9. om de betrokkene telefonisch te benaderen voor een klanttevredenheidsonderzoek.
  3. De verstrekking van de naam, het e-mailadres van de betrokkene, het woonadres indien de code naar de betrokkene wordt opgestuurd en het bankrekeningnummer bij betaling middels automatische incasso is een contractuele verplichting. Indien de betrokkene bij het tot stand komen van de overeenkomst deze gegevens niet verstrekt, dan kan de overeenkomst niet tot stand komen.
  4. Cinetree zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 4.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
  5. Cinetree verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Cinetree streeft naar minimale gegevensverwerking.
  6. Cinetree zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.
 5. Nieuwsbrieven
  1. Er worden enkel nieuwsbrieven via de e-mail naar de betrokkene gestuurd, indien de betrokkene daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Cinetree. De betrokkene kan zich te allen tijde afmelden voor nieuwsbrieven, zie artikel 6.
  2. Cinetree zal de betrokkene niet voor direct marketingdoeleinden benaderen indien de betrokkene daarvoor geen toestemming heeft gegeven.
 6. Afmelden voor nieuwsbrieven
  1. De betrokkene kan zich op de volgende wijzen afmelden voor nieuwsbrieven:
   1. door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven;
   2. door contact op te nemen met Cinetree, zie artikel 12.1 voor de contactgegevens.
  2. In elke nieuwsbrief welke naar de betrokkene wordt verstuurd, wordt een link opgenomen waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor de nieuwsbrieven.
 7. Wissen van persoonsgegevens
  1. Cinetree zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:
   1. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
   2. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
   3. de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.
  2. Cinetree is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.
 8. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
  1. Cinetree zal de persoonsgegevens van de betrokkene aan derden verstrekken, indien:
   1. Cinetree daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
   2. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
   3. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
   4. de doorgifte geschiedt aan een door Cinetree voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker met welke verwerker Cinetree een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
  2. Persoonsgegevens zullen door een derde niet buiten de EU verwerkt worden.
  3. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.
 9. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen
  1. Op verzoek verleent Cinetree aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die Cinetree van hem bijhoudt en verstrekt Cinetree de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.
  2. Cinetree biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Cinetree van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.
  3. Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij Cinetree worden ingediend, zie artikel 12.1 voor de contactgegevens van Cinetree. Cinetree reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.
 10. Bezwaar
  1. De betrokkene kan bij Cinetree bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat Cinetree het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt Cinetree met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij Cinetree bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.
 11. Recht van beperking
  1. Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene Cinetree verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.
 12. Contact
  1. Voor vragen over de wijze waarop Cinetree persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die Cinetree van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met Cinetree.

   Contactgegevens:

   Cinetree BV
   Adres: Nieuwe Keizersgracht 1A
   Postcode/plaats: 1018 DR Amsterdam
   E-mailadres: info@cinetree.nl

  2. Indien Cinetree op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Cinetree de betrokkene daarvan op de hoogte.

 13. Beveiligingsmaatregelen
  1. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft Cinetree verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens.
  2. Gegevens die via de website aan Cinetree worden verstrekt, zijn versleuteld. Cinetree maakt gebruik van een HTTPS verbinding.
  3. De infrastructuur en software van Cinetree is zo beveiligd dat anderen geen toegang kunnen krijgen tot persoonsgegevens.
 14. Privacy beleid van derden
  1. Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. Cinetree aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website raad gepleegd te worden.
 15. Bedrijfsoverdracht
  1. Indien Cinetree, onderdelen van Cinetree of activa van Cinetree worden overgedragen aan een derde kunnen persoonsgegevens aan die derde worden overgedragen. Mocht daarvan sprake zijn, dan zal Cinetree daarvan vooraf berichten, waarbij de gelegenheid wordt geboden tegen een dergelijke overdracht van persoonsgegevens bezwaar te maken. De verkrijgende partij zal persoonsgegevens verwerken volgens dezelfde doeleinden als hierboven omschreven. Indien de verkrijgende partij andere doeleinden heeft voor de verwerking van persoonsgegevens, dan zal Cinetree, indien nodig, met de verkrijgende partij contractueel vastleggen dat deze alleen persoonsgegevens mag verwerken voor doeleinden die vooraf uitdrukkelijk door Cinetree zijn goedgekeurd.
 16. Wijzigingen
  1. Cinetree behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Op de website staat de nieuwste versie van het privacy beleid van Cinetree.
 17. Datalek
  1. Indien zich bij Cinetree een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal Cinetree daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.
  2. Indien er sprake is van een datalek bij Cinetree dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt Cinetree de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.
 18. Cookies
  1. Cinetree gebruikt functionele en analytische cookies.
  2. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het device van de betrokkene. Cookies nemen zeer geringe ruimte in en zijn niet schadelijk en kunnen geen virussen op het device installeren of bestanden beschadigen.
  3. De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat een of meerdere soorten cookies niet meer geplaatst worden. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de betrokkene vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Wanneer de betrokkene het plaatsen van functionele cookies uitzet, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de website en is het bijvoorbeeld mogelijk dat de betrokkene niet kan inloggen op de website.
  4. Soorten cookies en doelen:
   De partij die de cookie plaatst Het soort cookie Het doel waarvoor de cookie wordt geplaatst
   Cinetree Functionele cookie Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt zodat de betrokkene kan inloggen op de website. De gebruikersnaam van de betrokkene kan via een cookie worden bewaard zodat de betrokkene deze niet steeds opnieuw hoeft in te vullen.
   Cinetree ten behoeve van het gebruik van Google Analytics Analytische cookie Door het gebruik van analytische cookies kan Cinetree zien op welke wijze de betrokkene de website gebruikt en kan Cinetree op basis daarvan de website verbeteren. Analytische cookies worden niet met derden gedeeld, worden niet door derden gebruikt en worden niet gekoppeld aan de naam of het e-mailadres van de betrokkene. Cinetree heeft Google Analytics op een dergelijke wijze ingesteld dat bezoekers van de website anoniem blijven.
 19. Klacht indienen
  1. Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Cinetree niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.