Algemene voorwaarden

 1. Definities
  1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
   1. Cinetree: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Cinetree B.V. gevestigd aan het Overhoeksplein 2 te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 60391707;
   2. klant: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en die een overeenkomst met Cinetree is aangegaan dan wel de natuurlijke persoon aan wie de klant een giftbox of een giftcard heeft gegeven en die gebruik maakt van de dienst;
   3. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Cinetree;
   4. duurovereenkomst: de overeenkomst die voor een bepaalde periode met de klant is aangegaan;
   5. dienst: de diensten welke online via de website worden aangeboden door Cinetree en waarvan de klant gebruik kan maken;
   6. website: de website https://cinetree.nl die door Cinetree wordt beheerd;
   7. film: de film, documentaire of enige andere video die via de website gekeken kan worden.
 2. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Cinetree, op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Cinetree en de klant en op elk gebruik van de dienst.
  2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
  3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval heeft Cinetree het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor de klant niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.
  4. Indien Cinetree niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Cinetree in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
  5. Cinetree heeft het recht gedurende de overeenkomst deze algemene voorwaarden te wijzigen. De klant wordt via de e-mail dan wel via de website van de gewijzigde algemene voorwaarden en van de datum van inwerkingtreding in kennis gesteld. Indien de klant na wijziging van deze algemene voorwaarden gebruik blijft maken van de diensten, dan wordt de klant geacht te hebben ingestemd met de wijziging. Betreft de wijziging een ingrijpende wijziging ten nadele van de klant, dan heeft de klant het recht de overeenkomst tussentijds op te zeggen tegen de dag waarop de nieuwe algemene voorwaarden in werking treden. Geringe wijzigingen of wijzigingen in de algemene voorwaarden die niet ten nadele van de klant zijn, geven de klant niet het recht de overeenkomst kosteloos tussentijds op te zeggen.
 3. Het aanbod
  1. Het aanbod van Cinetree is vrijblijvend.
  2. Genoemde (abonnements)prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
  3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.
  4. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Cinetree niet.
  5. Vermelde prijzen zijn inclusief btw.
 4. Totstandkoming van de overeenkomst
  1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant zich via de website heeft geregistreerd dan wel nadat de klant via de e-mail akkoord is gegaan met het aanbod van Cinetree.
  2. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
  3. Bij de totstandkoming van de overeenkomst worden aansluitkosten aan de klant in rekening gebracht, tenzij anders is vermeld. De hoogte van deze aansluitkosten wordt voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant kenbaar gemaakt.
  4. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Cinetree de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. Indien de klant geen bevestigingse-mail van Cinetree heeft ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met Cinetree.
  5. Zolang de klant geen bevestigingse-mail heeft ontvangen, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
  6. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Cinetree passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Cinetree daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. Herroepingsrecht
  1. De klant heeft het recht de duurovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd die middels de website tot stand is gekomen binnen 14 dagen na het tot stand komen van de duurovereenkomst te ontbinden.
  2. Indien de klant aan Cinetree kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Cinetree na ontvangst van deze melding de klant een ontvangstbevestiging.
  3. Gedurende de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 5.1 worden voor het gebruik van de dienst geen kosten aan de klant in rekening gebracht.
 6. Uitzondering op het herroepingsrecht
  1. Indien de klant eenmalig een film heeft gehuurd, dan kan de klant geen beroep doen op zijn herroepingsrecht.
  2. De duurovereenkomst voor een bepaalde tijd komt via de e-mail tot stand, derhalve is er geen sprake van een “georganiseerd systeem voor verkoop en dienstverlening”, valt deze duurovereenkomst niet onder de definitie “overeenkomst op afstand” in de zin van artikel 6:230g lid 1 sub e Burgerlijk Wetboek en is het herroepingsrecht niet van toepassing.
 7. Prijswijziging
  1. Cinetree heeft het recht zijn prijzen jaarlijks aan te passen. De klant wordt minimaal 2 maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding via de e-mail van de prijswijziging en van de datum waarop de prijswijziging in werking treedt in kennis gesteld.
 8. Nakoming overeenkomst
  1. Cinetree staat ervoor in dat de diensten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties.
  2. Films kunnen gestreamd worden en kunnen niet gedownload worden.
 9. Duur en opzegging
  1. Het abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
  2. De klant kan het abonnement voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging kan via zijn account op de website of via de opzegpagina.
  3. De klant ontvangt van Cinetree altijd een bevestiging dat de opzegging is ontvangen en verwerkt. Indien de klant geen bevestigingse-mail van Cinetree heeft ontvangen, is het abonnement niet correct opgezegd en dient de klant contact op te nemen met Cinetree.
  4. Cinetree kan het abonnement voor onbepaalde tijd opzeggen. Een dergelijke opzegging geschiedt via de e-mail en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
  5. De overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd.
  6. De overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd eindigt na het verstrijken van de looptijd en wordt niet automatisch verlengd.
 10. Betaling
  1. Betaling van een abonnement voor onbepaalde tijd geschiedt maandelijks vooraf middels automatische incasso waarvoor de klant een machtiging verleent.
  2. Betaling voor het bestellen van één film kan middels:
   1. iDEAL; of
   2. creditcard.
  3. De overeenkomst die is aangegaan voor een bepaalde tijd, zoals afname van giftbox of giftcard, dient middels bankoverschrijving betaald te worden. In een dergelijk geval maakt Cinetree een aanvang met de uitvoering van de overeenkomst nadat Cinetree de betaling van de klant heeft ontvangen.
 11. Klachten
  1. Klachten over de dienst kunnen worden gemeld bij:

   Cinetree BV
   Adres: Overhoeksplein 2
   Postcode/plaats: 1031 KS Amsterdam
   e-mailadres: info@cinetree.nl

  2. Klachten worden door Cinetree binnen 14 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 14 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

 12. Verplichtingen van de klant
  1. De dienst mag enkel gebruikt worden binnen de huiselijke kring. Ander gebruik van de dienst, zoals (groeps)gebruik in of door scholen, musea, bibliotheken, ziekenhuizen, bedrijven en olieplatforms of overige openbare vertoningen, is niet toegestaan. De dienst mag niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden.
  2. Om gebruik te kunnen maken van de dienst dient de klant te beschikken over computerapparatuur met een goedwerkende internetverbinding. De klant is zelf verantwoordelijk voor de kosten van de internetverbinding.
 13. Account en inlogcodes
  1. De klant dient een gebruikersnaam en een wachtwoord aan te maken, hiermee kan hij inloggen op de website. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn strikt privé en vertrouwelijk.
  2. Het account is persoonlijk en niet overdraagbaar.
  3. Het is niet toegestaan om de inloggegevens aan derden ter beschikking te stellen.
 14. Blokkering van account
  1. De klant erkent dat Cinetree het recht heeft het account van de klant te blokkeren indien de klant misbruik maakt van de dienst of van de website.
  2. Indien de klant zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, algemene voorwaarden of wet- en regelgeving niet nakomt, dan heeft Cinetree het recht de overeenkomst te ontbinden en het account te blokkeren.
  3. Indien het account van de klant wordt geblokkeerd, dan wordt de klant daarvan via de e-mail in kennis gesteld. Eventuele reeds betaalde abonnementsgelden worden niet gerestitueerd.
 15. Archief
  1. De duurovereenkomst geeft toegang tot het Cinetree archief, waarin films die door Cinetree binnen het abonnement in het verleden zijn aangeboden, maar niet langer binnen het abonnement beschikbaar zijn, voor een additionele prijs aangeschaft kunnen worden. Films uit het Cinetree archief kunnen ook eenmalig worden afgenomen indien de klant geen duurovereenkomst met Cinetree is aangegaan.
  2. Cinetree stelt alles in het werk om te zorgen dat alle films die binnen het abonnement in het verleden zijn aangeboden worden opgenomen in het archief. Niettemin kan het voorkomen dat bepaalde films, vanwege de bezwaren die rechthebbenden hebben geuit, niet in het archief kunnen worden opgenomen.
 16. Intellectuele eigendomsrechten
  1. De klant dient de intellectuele eigendomsrechten van Cinetree en die rusten op de films te allen tijde te respecteren.
  2. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan films te verveelvoudigen, te distribueren of op enige andere wijze (commercieel) te exploiteren.
 17. Aansprakelijkheid en verjaring
  1. Aan de kwaliteit van de diensten wordt veel aandacht besteed. Cinetree kan echter niet instaan voor de continue beschikbaarheid van zijn diensten.
  2. Cinetree is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Cinetree is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  3. Cinetree streeft ernaar de diensten 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer voor onderhoudswerken, updating en/of om enig andere technische reden.
  4. Cinetree is niet aansprakelijk voor de schade die de klant heeft geleden ten gevolge van de onderbrekingen verwoord in lid 3 van dit artikel, tenzij de onderbreking door toedoen van Cinetree onredelijk lang is. In dat geval is het schadebedrag dat Cinetree per maand dient te vergoeden nimmer hoger dan 1 maand abonnementskosten.
  5. Cinetree kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van de door de klant toegepaste inlogcodes. Cinetree kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van de klant.
  6. Indien Cinetree aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Cinetree beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot de abonnementskosten die voor één maand aan de klant in rekening zijn gebracht. Heeft de aansprakelijkheid betrekking op een film die eenmalig door de klant is afgenomen, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de prijs van die film.
 18. Overmacht
  1. Cinetree is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het leveren van de diensten indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, wijzigingen in wet- en/of regelgeving, stroomstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, bedrijfsstoring, alsmede iedere andere situatie waarop Cinetree geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op overeenkomsten tussen Cinetree en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Cinetree is gelegen. De klant heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Cinetree schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.