Privacy beleid

 1. Definities
  1. In dit privacy beleid worden de volgende definities gebruikt:
   1. cinetree: de gebruiker van dit privacy beleid: Cinetree B.V. gevestigd aan Overhoeksplein 2 te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 60391707;
   2. betrokkene: de klant die een overeenkomst is aangegaan met Cinetree, de natuurlijke persoon aan wie de klant een giftbox of giftcard heeft gegeven of de natuurlijke persoon die de website bezoekt;
   3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Cinetree en de betrokkene;
   4. website: de website https://cinetree.nl die door Cinetree wordt beheerd;
   5. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.
 2. Algemeen
  1. In dit privacy beleid is aangegeven hoe Cinetree met persoonsgegevens omgaat. Cinetree houdt zich aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming en overige privacyregelgeving stellen. Cinetree gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.
  2. De verwerkingsverantwoordelijke is Cinetree BV, zie artikel 12.1 voor de contactgegevens.
 3. Persoonsgegevens
  1. Cinetree verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens via de website aan Cinetree heeft verstrekt, via de website of via de e-mail een overeenkomst is aangegaan met Cinetree of telefonisch of via de e-mail contact heeft opgenomen met Cinetree.

  2. Cinetree verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

   1. voor- en achternaam;
   2. e-mailadres;
   3. telefoonnummer;
   4. woonadres;
   5. bankrekeningnummer.

   Welke persoonsgegevens door Cinetree worden verwerkt hangt ervan af wat voor een soort overeenkomst de betrokkende met Cinetree is aangegaan.

  3. Cinetree verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van betrokkenen.

  4. Cinetree heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van betrokkenen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van een ouder of voogd. Cinetree kan echter niet controleren of een betrokkene ouder dan 16 jaar is. Cinetree raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als de betrokkene ervan overtuigd is dat Cinetree zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een betrokkene jonger dan 16 jaar, dan dient de betrokkene contact op te nemen met Cinetree middels de contactgegevens opgenomen in artikel 12.1 en dan zal Cinetree de verwerking beëindigen en de persoonsgegevens verwijderen.

 4. Grondslag en doeleinden van de verwerking
  1. De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst of, op verzoek van de betrokkene, het nemen van precontractuele maatregelen.
  2. Cinetree verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
   1. het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking en/of klacht van de betrokkene;
   2. het tot stand komen van de overeenkomst;
   3. om voor de betrokkene een account aan te maken op de website en het in stand houden van het account;
   4. om de code via de post op te sturen naar het door de betrokkene opgegeven adres indien een overeenkomst voor een bepaalde tijd wordt aangegaan, bijvoorbeeld bij een giftbox of giftcard;
   5. om gewonnen bioskaarten op te sturen naar het adres van de betrokkene;
   6. om de betaling uit te kunnen (laten) voeren;
   7. om te voldoen aan administratieve plichten;
   8. om de betrokkene, indien hij daarvoor toestemming heeft verleend, een nieuwsbrief te sturen met filmtips, zie ook artikel 5 en 6;
   9. om de betrokkene telefonisch te benaderen voor een klanttevredenheidsonderzoek.
  3. De verstrekking van de naam, het e-mailadres van de betrokkene, het woonadres indien de code naar de betrokkene wordt opgestuurd en het bankrekeningnummer bij betaling middels automatische incasso is een contractuele verplichting. Indien de betrokkene bij het tot stand komen van de overeenkomst deze gegevens niet verstrekt, dan kan de overeenkomst niet tot stand komen.
  4. Cinetree zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 4.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
  5. Cinetree verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Cinetree streeft naar minimale gegevensverwerking.
  6. Cinetree zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.
 5. Nieuwsbrieven
  1. Er worden enkel nieuwsbrieven via de e-mail naar de betrokkene gestuurd, indien de betrokkene daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Cinetree. De betrokkene kan zich te allen tijde afmelden voor nieuwsbrieven, zie artikel 6.
  2. Cinetree zal de betrokkene niet voor direct marketingdoeleinden benaderen indien de betrokkene daarvoor geen toestemming heeft gegeven.
 6. Afmelden voor nieuwsbrieven
  1. De betrokkene kan zich op de volgende wijzen afmelden voor nieuwsbrieven:
   1. door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven;
   2. door contact op te nemen met Cinetree, zie artikel 12.1 voor de contactgegevens.
  2. In elke nieuwsbrief welke naar de betrokkene wordt verstuurd, wordt een link opgenomen waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor de nieuwsbrieven.
 7. Wissen van persoonsgegevens
  1. Cinetree zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:
   1. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
   2. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
   3. de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.
  2. Cinetree is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.
 8. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
  1. Cinetree zal de persoonsgegevens van de betrokkene aan derden verstrekken, indien:
   1. Cinetree daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
   2. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
   3. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
   4. de doorgifte geschiedt aan een door Cinetree voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker met welke verwerker Cinetree een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
  2. Persoonsgegevens zullen door een derde niet buiten de EU verwerkt worden.
  3. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.
 9. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen
  1. Op verzoek verleent Cinetree aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die Cinetree van hem bijhoudt en verstrekt Cinetree de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.
  2. Cinetree biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Cinetree van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.
  3. Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij Cinetree worden ingediend, zie artikel 12.1 voor de contactgegevens van Cinetree. Cinetree reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.
 10. Bezwaar
  1. De betrokkene kan bij Cinetree bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat Cinetree het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt Cinetree met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij Cinetree bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.
 11. Recht van beperking
  1. Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene Cinetree verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.
 12. Contact
  1. Voor vragen over de wijze waarop Cinetree persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die Cinetree van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met Cinetree.

   Contactgegevens:

   Cinetree BV
   Adres: Overhoeksplein 2
   Postcode/plaats: 1031 KS Amsterdam
   E-mailadres: info@cinetree.nl

  2. Indien Cinetree op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Cinetree de betrokkene daarvan op de hoogte.

 13. Beveiligingsmaatregelen
  1. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft Cinetree verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens.
  2. Gegevens die via de website aan Cinetree worden verstrekt, zijn versleuteld. Cinetree maakt gebruik van een HTTPS verbinding.
  3. De infrastructuur en software van Cinetree is zo beveiligd dat anderen geen toegang kunnen krijgen tot persoonsgegevens.
 14. Privacy beleid van derden
  1. Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. Cinetree aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website raad gepleegd te worden.
 15. Bedrijfsoverdracht
  1. Indien Cinetree, onderdelen van Cinetree of activa van Cinetree worden overgedragen aan een derde kunnen persoonsgegevens aan die derde worden overgedragen. Mocht daarvan sprake zijn, dan zal Cinetree daarvan vooraf berichten, waarbij de gelegenheid wordt geboden tegen een dergelijke overdracht van persoonsgegevens bezwaar te maken. De verkrijgende partij zal persoonsgegevens verwerken volgens dezelfde doeleinden als hierboven omschreven. Indien de verkrijgende partij andere doeleinden heeft voor de verwerking van persoonsgegevens, dan zal Cinetree, indien nodig, met de verkrijgende partij contractueel vastleggen dat deze alleen persoonsgegevens mag verwerken voor doeleinden die vooraf uitdrukkelijk door Cinetree zijn goedgekeurd.
 16. Wijzigingen
  1. Cinetree behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Op de website staat de nieuwste versie van het privacy beleid van Cinetree.
 17. Datalek
  1. Indien zich bij Cinetree een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal Cinetree daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.
  2. Indien er sprake is van een datalek bij Cinetree dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt Cinetree de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.
 18. Cookies
  1. Cinetree gebruikt functionele en analytische cookies.
  2. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het device van de betrokkene. Cookies nemen zeer geringe ruimte in en zijn niet schadelijk en kunnen geen virussen op het device installeren of bestanden beschadigen.
  3. De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat een of meerdere soorten cookies niet meer geplaatst worden. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de betrokkene vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Wanneer de betrokkene het plaatsen van functionele cookies uitzet, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de website en is het bijvoorbeeld mogelijk dat de betrokkene niet kan inloggen op de website.
  4. Soorten cookies en doelen:
   De partij die de cookie plaatst Het soort cookie Het doel waarvoor de cookie wordt geplaatst
   Cinetree Functionele cookie Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt zodat de betrokkene kan inloggen op de website. De gebruikersnaam van de betrokkene kan via een cookie worden bewaard zodat de betrokkene deze niet steeds opnieuw hoeft in te vullen.
   Cinetree ten behoeve van het gebruik van Google Analytics Analytische cookie Door het gebruik van analytische cookies kan Cinetree zien op welke wijze de betrokkene de website gebruikt en kan Cinetree op basis daarvan de website verbeteren. Analytische cookies worden niet met derden gedeeld, worden niet door derden gebruikt en worden niet gekoppeld aan de naam of het e-mailadres van de betrokkene. Cinetree heeft Google Analytics op een dergelijke wijze ingesteld dat bezoekers van de website anoniem blijven.
 19. Klacht indienen
  1. Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Cinetree niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.